يَثا. اَهو. وَ اِرْيُو.

يَثا. اَهو. وَ اِرْيُو. اَثا. رَتوشْ. اَشات‌ْ‌چيت. هَچا.-
همانگونه كه سردار دنيا (اهو) توانا و نيرومند است، به همان اندازه سردار دين (رتو=رد) نيز به مناسبت پاكي و اشويي خويش نيرومند مي‌باشد.
وَنْگْهِه‌اوش. دَزْدا. مَنَنْگْهُو. شْيَه‌اُثَنَه‌نام. اَنْگْهِه‌‌اوش. مَزدا اي .-
موهبت انديشه‌ي نيك (وهومن) نصيب كسي است كه برابر خواسته مزدا رفتار كند.
خْشَثْرِمْچا . اَهورائي . آ . ييمْ . دْريگوبْيُو . دَدَتْ . واسْتارِمْ
سلطنت اهورايي ويژه كسي است كه درويشان و بينوايان (نيازمندان) را دستگيري كند.
بررسی مفهوم هر واژه:
یثا اَهو: این قطعه اوستایی در یسنا هات 19 بندهای 1 تا 4 آمده است. 3 جمله است که در 21 واژه معرف پایه و اساس دین زرتشتی است.
یَثا: همانگونه که/ به همان اندازه که اَهو: آفریدگار هستی وَ اِریو: توانا و نیرومند ]است [ اَثا: به همان اندازه
رَتوش: کسی که در راس کارهاست (رهبر دینی) اَشات چیت: دربر گیرنده هر آنچه (چیت) به اشویی می انجامد
هَچا: به دلیل وَنگهِه اُش: نیک {از ریشه وهو} دَزدا: داده می شود (نصیب کسی می گردد) مَنَنگهو: منش
شیَه اُ تننام: رفتار و عملکرد اَنگههِ اوش: در این دنیا مَزدایی: در راه مزدا / برابر خواسته مزدا
خشَترِمچا اَهورایی: سلطنت اهورایی / بخشش های مینوی اهورایی آ: زیبنده ئیم: کسی است که
دریگوبیو: درویشان / نیازمندان دَدَت: دهش / دستگیری واستارِم: پرستاری از هر نوع

برداشت:
1. ]باور ما به[ توانمندی و نیرومندی آفریدگار هستی و همچنین رهبر (دینی یا سیاسی) به دلیل برخورداری آنها از رستگاری و هر آنچه که به اشویی می انجامد است. این بدان مفهوم است که در دین ما نه خدا و نه هیچ رهبری - چه دینی و چه سیاسی- به کسی تحمیل نمی شود و ما بر اساس ملاک ها و ایده های مورد گزینش (برخورداری از درست کرداری در معنای گسترده آن و هرآنچه به اشویی می انجامد) آنها را برگزیده ایم (= دموکراسی واقعی) و برای ما قابل ستایش هستند.
2. موهبت نیک اندیشی (=وهومن) ]در این دنیا[ به کسی می رسد که رفتارش برابر خواسته مزدا باشد.
3. موهبت سلطنت اهورایی]در زندگانی پس از مرگ[ زیبنده (ویژه) کسی است که درویشان (نیازمندان بدون حرص و طمع) را دستگیری و پرستاری نماید. (بخشش و دستگیری نیازمندان تنها به کمک مالی نیست و بهره مند ساختن دیگران از هرآنچه در زمان و مکان ویژه ای از دیگری افزون داشته باشیم را نیز شامل می شود. این بخشش حتی می تواند روحیه و امیدواری بخشیدن و شاد نمودن انسانی غمگین ، یا افزونی دانش بر دیگری و آموزش آن به دیگری یا پرستاری از بیمار و سالمند و .... باشد.)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید