اوستای بایسته...

  اوستاي كشتي افزون


به نام اورمَزدِ بَخشايَندِه و بَخشايِشگَرِ مِهْربان

هْومَتْ و هْوخْتْ و هْوَرْشْتْ.– مَنِشْني و گُوِشْني و كُنِشْني .– تَني و رَواني و گيتي و ميْنُو.– اژِش هَمَه گونه وَناهي.-اَواخْش و پَشيمان و پِه پَتِتْ هُمْ     
مي‌ستايم  انديشه‌‌ي نيك و گفتار نيك و كردار نيك را  –  از هر گونه گناهي كه از انديشه و گفتار و كردار نسبت به تن يا روان، به دنيا يا عقبي ، از من سرزده
اَژْ هَرْ جَسْتَه و گُفْتَه و كَرْدَه.-  مَنيدَه و شَنيدَه و پَرْمودَه.-
از هر گونه  گناهي كه من مرتكب شده‌ام، گفته‌ام، كرده‌ام،    در فكرم خطور نموده، شنيده‌ام و يا دستورآن را داده‌ام از همه آنها
اَژِش هَمه گونه وَناهي.- اَواخْش و پَشيمان و پِه پَتِت هُمْ    
بازگشت نموده پشيمانم و توبه مي‌نمايم.نادم و پشيمان بوده توبه مي‌نمايم.  
شِكَسْتِ اَهْريمَن باد (سه بار) شِكَسْتَه و زَدَه باد گُناه ‌مَينوُيِ دُرْوَنْد.- اَوا هَما ديوان و دْرُجان و جادويان گُجَسْتَه.- تَگِ تارِِ دوزَخْ.-  نِگونَه و نِگونْسار.- مَرْگْ بَنْ.- هيچ كارِشان بِكامَه نَبوت:هَر كار و كِرْفَه اَشوُئي كه بوت به‌كامِيِ اورمَزْد خُدا و اَمِشاسْپَنْدانِ پيروزْگَر.هَسْت و بودَش بِكامَه باد دين پاك اورْمَزْد مَس و وَهْ و پيروزْگَرْ باد مینوی دادارْ اورمَزْدِ  رايُومَندِ خُرِهْمَنْدِ هَرْوَسْپ آگاه:

 

 
شكسته اهريمن باد  (سه بار) شكسته و نابود شوند گناه‌مينوي دروندبا همه ديوان و دروغ‌گويان و جادوگران نفرين شده، در ته دوزخ تاريك نگون‌بخت و نگونسار ابدي باشند،
هيچكاري برابر ميل آنها عملي نشود – هر كار و هر عمل نيكي كه مي‌شود بنا به فرمان و آرزوي اورمزد بزرگوار و امشاسپندان فاتح (پیروزگر) باشد- همه كارها به مراد دين پاك اورمزد بگردد.

بزرگوار و نيكوكار و فيروزگر باشد دادار اورمزد نوراني با فر و از همه چيز آگاه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. برای پاداش در طول زندگانی و همچنین پس از مرگ.{ ما زرتشتيان باور داريم كه جهان(هستی) از دو بخش گيتي و مينو تشكيل شده است و انسان بايد نيروهاي مينوي را در وجود خود افزايش دهد. در اوستا سفارش شده است، چنان زندگي كنيم كه هم گيتي را داشته باشيم و هم مينو را}.

2. زرتشتيان مي‌دانند كه«اَهرِمَن» تنها در«مَن» يا انديشه است و مي‌توان آن را با درايت و خردمندي شكست داد.

3 . «گناه مينو» به‌معني روح گناهكار است. گناهاني كه يك انسان مرتكب مي‌شود به دو دسته گيتوي (مادي) و مينوي (معنوي)‌ تقسيم‌ مي‌شود. گناهان مادي يا گناهان كرداري كه هيچ انساني حق ندارد سر خود پادافره دهد و به‌وسيله قوانينِ دادگاه‌ها پادافره داده مي‌شود. گناه مينوي دروندان يعني بدكاران و فريبكاران، كه بايد با خردمندي و انديشه‌هاي راست و درست از انديشه‌هاي آنها بزداييم و نابود كنيم.

4 . فردوسي مي‌فرمايد: «تو مر ديو را مردم بد شناس». ديو دروغ، ديو آز، ديو كين و …. در اوستا ديوان (ناستودني‌ها) در برابر ايزدان (ستودني‌ها) هستند و  به شكلي اسطوره‌اي مردم را به سوي ايزدان راستي و نيكي و مهر و فروتني و … هدايت مي‌كنند و آنها را بر آن مي‌دارند كه با ديوهاي دروغ و آز و كين و خشم و … مبارزه خردمندانه كنند.

-----------------------

خْشْنَه‌اُثْرَه. اَهورَهِه. مَزدآاُ  تَرُوئي‌ديتي. اَنْگْرَهِه. مَئينْ‌يِه‌اوشْ هَئي‌ثْياوَرْشْتام.[1] هْيَتْ. وَسْنا.  فْرَشُوتِمِمْ:

خشنودكردن اهورامزدا و خوار نمودن انگره‌مينو[2]     برابر اراده نيكوكاران از بهترين كارها است

سْتَه‌اُمي . اَشِمْ اَشِم . وُهو . (تا سر)يَثا. اَهو. وَ اِرْيُو. (تا سر دوبار) اَشِم. وُهو. (تا سر)

  – مي‌ستايم اشويي را

مَزْدَه‌يَسْنُو. اَهْمي. مَزْدَه‌يَسْنُو. زَرَثوشْتْريشْ.  فْرَوَرانِه. آسْتوتَسْچا. فْرَوَرِتَسْچا* آسْتويِه. هومَتِمْ. مَنُو.

اقرار دارم [3]     و استوارم به كيش مزديسني، كه آورده زرتشت است – مي‌ستايم انديشه نيك را،–

آسْتويِه. هوخْتِمْ. وَچُو.- آسْتويِه. هْوَرْشْتِمْ. شْيَه‌اُثْنِمْ آسْتويِه. دَئِنامْ. وَنْگُوهيمْ. مازْدَيَسْنيمْ

مي‌ستايم گفتار نيك را، مي‌ستايم كردار نيك را، مي‌ستايم دين نيك مزديسني را

فْرَسْپايَه‌اُخِذْرام‎ْ. نيذاسْنَه‌ئي‌ثيشِمْ.- خَئِت‌وَدَثامْ. اَشَه‌اُنيمْ. يا. هائي‌تي‌نامْچا. بوشْ‌يِنْ‌تي‌نامْچا. مَزيشْتاچا.

كه برضد جنگ و خونريزي و دوركننده سلاح و خويشي دهنده و پاك است

وَهيشْتاچا. سْرَئِشْتاچا.- يا. آهوئي‌ريشْ. زَرَثوشْتْريشْ   اَهورائي. مَزْدائي. ويسپا. وُهو. چينَهْمي   اَئِشا.

از تمام اديان حال و آينده بزرگتر و بهتر و نيكوتر است اين كيش اهورايي زرتشتي – اهورامزدا را آفريننده همه هستي‌ها مي‌دانم –

اَسْتي. دَ اِ نَه‌يآاُ. مازْدَه‌يَسْنُوايشْ. آسْتواِ‌تيشْ   جَسَه. مِ. اَوَنْگْهِه. مَزْدَه (تا سر)    اَشِم. وُهو. (تا سر)

اين است  دين مزديسني  که بر آن استوار خواهم ماند .

هَمازور بيم. هَمازورِ هَما اَشو بيم. هَمازورِ ويشْ كِرفَه بيم. هَم كِرْفَه كِرْفَه‌كاران بيمْ. دور اَژ وَناه و

(بشودكه ما) هم‌پيوند[4]      شويم – با همه اشوان هم‌پيوند شويم-در انجام دادن كار نيك هم پيوند شويم، با نيكوكاران  هم کرفه باشیم، از گناه و

وَناهْ‌كاران بيم. هَم كِرْفَه‌يِ بَسْتَه‌كُشْتيان و نْيَكان و وَهانِ هَفْت كِشْوَر زَمين بيم  به سَرِ گُذَرِ چينْوَدْ- پُلِ

گناهكاران دوري كنيم، به زرتشتيان و نيكان و خوبان هفت‌كشور زمين كمك نماييم.  از پل بزرگ چينود[5]      ما را به آساني و سبكي، با شادي و خرمي، گذر ده اي اورمزد بزرگوار-

بُزرگ- سَبُك و خُرَم و شاد و آسانْ‌مان وِدْوارْني يا دادارْ اورْمَزْد   [1] . « هَئي‌ثْياوَرْشْتام.» با اراده به عملکرد راستین معنا می دهد.

[2] . انگره‌مينو به‌معني مينو يا انديشه بد و كاهنده روح تباهكار است– (به نظر مي‌رسد) كه كلمه اهريمن پارسي شده انگره‌مينو باشد.

[3] . كلمه شهادت زرتشتيان به سه شكل در اوستا آمده است (الف) فرورانه (ب) مزديسنو اهمي (ج) پيمان دين.

[4]. به‌هم پيوسته و متحد با هم.

[5] . پل صراط در ادبيات مزديسنا چينود ناميده شده است در بامداد چهارم درگذشت، روان درگذشته بايد از پل چينود گذر نمايد و در صورتي‌كه ثوابكار باشد به‌آساني از آن گذشته وارد بهشت مي‌شود ولي اگر گناهانش بر اعمال نيك او بچربد از پل گذشتن نمي‌تواند و به‌دوزخ تاريك سرنگون مي‌شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

اُوآنَه فَشومْ اَخْوانِ اَشَوانْ و رُوشَنْ گْروثْمانِ هَماخارَمانْ اَوَرْ رَسادْ يا دادارْ اورمَزْد  اَشِم. وُهو.  (تا سر)    

به آن بهترين جاي اشوان يعني گروسمان[1]   روشن پر از آسايش ما را برسان، اي اورمزد بزرگوار.

پيروزباد خُورَهِ اَويژَه وَهْدينْ مازْدَيَسْنان[2] (سه بار)اَشِم. وُهو. (تا سر)

پيروزباد     دين منور    ويژه   و    نيك مزديسني

پِه اورمَزْد و اَمِشاسْپَندان كامَه باد  اَيْدونْ باد اَيْدون تَرْجْ باد   اَشِم. وُهو. (تا سر)

به كام اورمزد و امشاسپندان باد – چنين باد – چنين تر[3]   باد[1] . بالاترين مرحله بهشت گروسمان است كه جايگاه ويژه اشوان بوده و از دروندان و بدكاران كسي را بدانجا راه نيست.

[2] . بهتر است به گونه «پیروزمند باد فر (هاله) ویژه بهدینان مزدیسنی» ترجمه شود.

[3] . يعني از اين هم برتر و بالاتر بشود.

 

 

 


   


دیدگاه‌ها  

0 # فرزاد 1394-08-04 21:43
با تشکر از زحمات شما و گذاشتن این اوستاهای بایسته با معانی و کسره و فتحه و ضمه ولی اگر بشود با این اوستاها صدا و آهنگ آن هم گذاشته شود بسیار عالی خواهد شد. مخصوصأ برای کسانی که در خارج هستند و بچه هایشان لطفأ این کار را بکنید اممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیر 1394-08-12 18:03
فرزاد گرامی با درود به شما ، چنانچه میدانید گذاشتن صدا در سایت هم هزینه دارد و هم نرم افزار مخصوص میخواهد در ضمن من هم از این نرم افزار ها اطلاعی ندارم امیدوارم در آینده اگر کسانی وارد بودند و داوطلب شدند این کار را انجام دهیم. شاد و پیروز باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید