چه جالب است...

 ...چه جالب است!!

                                               

  چه جالب است !ناز را می کشیم،،آه را می کشیم، انتظار را   می کشیم،فریاد را   

        می کشیم؛درد را می کشیم، ولی بعد از اینهمه سال، آنقدر

نقاش خوبی نشده ایم

 که بتوانیم از هر آنچه آزارمان میدهد دست بکشیم...!! دیروز قصد داشتم دست اتفاق

رابگیرم تا نیفتد؛

اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد...!! این ما هستیم که با او نباید بیفتیم.

روزگارتون پر از اتفاق های قشنگ"

((از ایمیل مهندس م-خسرویانی -با سپاس ازایشان))

 

                             

     

                                                               

جشن تیرگان فرخنده باد...

 

 

 

 

          

       جشن تیرگان:

  

امروز هم مطلبی بسیار زیبا از دوست عزیز (آقای فره کیانی) برای شما از پارسیان دژ آماده کرده ایم.

فره کیانی- زمانی که روز تیر با ماه تیر برابر می شود، جشن شادی بخشی برگزار می شود که تیرگان نام دارد. تیر در اوستا تیشتریه و در پهلوی تشتر نام دارد.


در نوشته های اوستایی و عیرگاتهایی تیر نام ایزدی است که در باریدن باران کمک می کند. در باورهای ایرانیان تیر نام ستاره ای بود که هر زمان که در آسمان پدیدار شود نوید باریدن باران را می دهد.


برای چگونگی و تاریخ این جشن داستان های موجود است که اکنون به اشاره آنها می پردازیم.

ادامه در ادامه نوشتار

گروهی بر این باورند که این جشن به یادگار آرش کمانگیر است. در آن زمان که سپاه افراسیاب بر بخش بزرگی از سرزمین پهناور ایران چیرگی یافته بود و منوچهر پادشاه ایران را در طبرستان محاصره کرده بود. دو سپاه به سازش نشستند که قرار بر آن شد که از قله دماوند شخصی تیری پرتاب نماید و در هر کجا که این تیر بر زمین نشست، مرز میان ایران و توران باشد. از این رو پهلوانی از ایران که در تیر اندازی نامدار بود برای این کار برگزیده شد آرش تمام جان و توان خویش را گذاشت و تیری را رها کرد که حامل جان وی بود. تیر رها شده از جان آرش از بامداد تا نیمروز در آسمان پرواز کرد، از کوه و دشت ها گذشت تا در کنار رود جیحون بر تنه درخت گردویی نشست. همانجا را مرز میان ایران و توران دانستند.

جشن تیرگان

 

داستان دیگری که برای جشن تیرگان بیان شده است، به خشکسالی در زمان فیروز پادشاه دوران ساسانی بر میگردد. در دوران این پادشاه هف سال تمام باران نبارید و بسیاری از مردم جان خویش را باخته و زمین ها خشک شدند. پادشاه و مردم با نیایش خود از پروردگار آرزوی باریدن باران کردند و پس از آن بارش شرو شد و سرزمین ایران از خشکسالی رهایی پیدا کرد. پیروزی ستاره باران تیشتر بر دیو خشکسالی اپوش است.


امروزه زرتشتیان و برخی از ایران دوستان این جشن را گرامی داشته و بر برگزاری آن همت پیشه کردند. روز پیش جشن خانه و بیرون آن را جارو کرده و پاکیزه می کنند. سپس سر و تن خویش را شستشو داده و تن پوشی نو می پوشند. یکی از ویژگی های تیرگان این است که بانوان نخ تیر و باد را به مچ دست می بندند و آن را در روز باد که می شود ده روز آینده از آن، بر بلندی به باد می سپارند. در نسک نوروز تا نوروز آمده است که در کرمان کوچکترها این سروده را همراه با نخ تیر و باد می خوانند:

                               

 

تیـــــــر  برو بــاد بی       غم برو شـادی بیــا

  محنت برو روزی بیا                             خوشه مرواری بیــا           

 

 

آب پاشی در جشن تیرگان

 

 

 

یکی دیگر از مراسم شادی بخش این جشن این است که مردم به یکدیگر آب می پاشند. کسانی که در نزدیکی رودخانه و جوی ها زندگی می کنند به کنار آنها رفته و با شور بیشتر اینکار را انجام می دهند. آب روشنایی ست و این روشنایی می توانند شادی تن و جان مردم را افزایش دهد تا بتوانند نیرو گرفته و برای پویا سازی هر چه بهتر جهان تلاش کنند.

(یکی دیگر از مراسم های روز جشن تیرگان چک و دوله است. برداشت از نسک نوروز تا نوروز:)
زرتشتیان یک روستا یا محله، روز قبل از جشن تیرگان دوشیزه ی میانسالی را بر میگزینند. کوزه سفالی سبز رنگ و دهان گشادی به او می دهند. این کوزه دوله نام دارد. او در دوله آب می ریزد این آب بیشتر از سرچشمه ی قنات بر می دارد و دستمال سبز ابریشمی بر روی دهانه آن می اندازد.
آن را به پیش همه می برد تا کسانی که مسایل هستند شیئی کوچک مانند انگشتر، سنجاق سر، موگیر، سکه و مانند آنها را در آب دوله بیندازند و در دل خود نیتی داشته باشند.


دوله را به زیر درخت سبز می برد این درخت اغلب درخت مورد یا سرو است.


در روز جشن تیرگان همه افرادی که در دوله شیئی انداخته اند و با خود نیت و آرزویی دارند گرد هم می آیند.


دوشیزه مسئول دوله را از زیر درخت به میان جمع می آورد. در فال گیری چک و دوله بیشتر بانوان شرکت دارند و سالخورده هایی که در میان آنها حضور دارند، با صدایی بلند دوبیتی هایی می سرایند.


سپس دخترک دست در دوله می کند و یکی از چیزهای داخل آن را بیرون می آورد و صاحب آن متوجه می گردد که شعری که خوانده شده است مربوط به نیت و آرزوی او بوده است.

 ميون هفته بود وآخر ماه                                                             نيت كردم كه بنشينم سر راه

نيت  منما و منشين برسر راه                                                           عزيزت مي رسد امروز و فردا

كه این شعر، پاسخی خوش بود برای صاحب نیت.

 
شتر ديدم كه ليلي وار مي رفت                                                جلش رنگي وبي افسار مي رفت

سر افسارش به دست چرخ گردون                                            دل غمگين به زير بار مي رفت        

این دوبیت، انسان نیت کرده را به فکر وامی داشت. 
 

حلقه بردر مي‌زدم شب بود و چشمش مست خواب                                                                         شانه بر زلفش كشيدم مي‌درخشيد آفتاب

گفتمش اي ماه من از خواب خوش بيدار شو                                                                                        گفت كه تا من بر نخيزم بر نياد آفتاب


این فرهنگ ما است که شادی در آن موج می زند،

این فرهنگ ما است،

==============================================

 

(جشن تیرگان-1)

  

خجسته جشن تیرگان است بـپاخیز                      

                                  کمـان آرشی بر خویش بـیـاویـز

خــدنگ آرشـی در ایـن کـمـان کـن                       

                                 دلــت بـا مـهـر ایـرانــی در آمــیز 

   کـمـانــگــیـر آرش نــامـی بـه یـاد آر                           

                                             چـگـونه جـان او بـا تـیر گــلاویـز    

  روان بـود روزهـا‌ آن تـیر با‌‌‌‌ جـانش                          

                                   تـو گـوئي کاسه صبرها سراریـز 

   جوانان، دخـتران چشمـان بـه آرش                        

                                         به نیکـو پیکـری افـسانه انگیـز          

نیم نگاه بـر‌ آرش و آن نیم نگه تـیر                     

                                پس از روزها فرو آمد تیری تیـز  

 بـه گردو بـر نشسـت آن تیـر آرش                       

                                هـمـه ‌دلـهـا ‌ز خوشحالی لبا ریـز 

همه خوشحال هم خندان از ایـن کار                  

                                     ولی از مرگ آرش دل غم ‌انگیـز       

همـانـا مـرز ایــران گـشـت هــویـدا                    

                                      بـــا والا هــمــت آرش شــباخــیـز     

بسی ایـران پـر از شادی سـراسـر                   

                                        تـمـام خـاک ایــران شد گـهرریــز        

همـی پایان گـرفـتـه جنــگ تــوران                    

                                         سران از کارزار بنمـوده پرهیـز              

صفا و صلح و شادی گشـته افـزون                   

                                         به ایران مژده از روزی دل‌انگیـز           

فـرشتـه تیر و تشتر حاضـر اکـنون                      

                                           دعـائـي از دل پــاکـت بــرانگــیـز            

بــه در گــاه اهــورا  آرزو  کـــن                             

                                            که ایران را ز خشکسالی بـپرهـیز          

تیرکمـان رستمـی انـدر سپـهر آر                         

                                                   تـرنم‌های آسمانی بـر زمـین ریـز                 

تـو نیــز در روز گــرم تیــرگــانـی                          

                                                      به پـاس جشـن تیـرگان آبـی بـرریـز                

خجـسته بر تـو و آن خانــدا نـت                           

                                                       چنین جشنی که گشته شـادی ‌انگـیز             

 

                                                                  گودرز ماوندی-تیرماه 1387

 

 

 

((جشن تیرگان- آبریزان))

 

تـیر و تشـتر آمـد و جـشن آبریـزان بـه پـاست 

بـر سـرِ هـر کـوی و بـرزن آب پاشیدن رواست

  

تیر پاشوگ را تو گویی، ریختنِ آب است به هم 

شــستنِ انــدوه و درد، رُفتــن هــر درد و غــم

  

در این گرمـای سـوزان آب پاشـیدن بـه روی 

تـن زدن بر آب چـشـمه نوشــیدن از آبِ جـوی

  

چـون بریـزند آب بـر رویـت صفـا یابـد رخـت 

درخـشد آن رخِ چـون گــل اناری گـل رخـت

  

در ایـن گـرمـای روز آب پاشـیدن بـا صـفاسـت 

بـا صــفاسـت ایــن آب و بــر گـرمـا دواسـت

  

تـیــر و تشــتر آمــد و جـشن آبــریـزان بُـود 

یاد آن روزهای خـوب و یـاد آن یـاران بـود

  

یاد بـاد آن روزگـاران، یـادِ آن یـارانِ خـوب 

یاد بـادا روز بـاران، یـادِ روزگـارانِ خـوب

  

یاد از آن ایرانی آرش، یـاد از آن نیـروی تـن 

یاد از آن ریسمان و باد و یاد از آن نیکو سخن

  

یاد از آن تیر و باد و یـاد از آن نـخ بـستنها 

یاد از آن بادایزد و نـخ را بـه بـاد بسـپردنها

  

جشـن تیـرگان آمـد و خـجسـته بـاد رواسـت 

تیر و تشتر آمد و جـشن آبـریزان بـه پاست.

تیر گان فرخنده باد. گودرز ماوندی-9/4/1388

 

 

 

این جشن فرخنده و پرشکوه و شادی بخش را به همه ایرانیان شادباش می گویم و آرزوی شادمانی و شادکامی را برای تک تک شان دارم.

 

در کجایِ این جهان ایستاده ایم؟؟!!

 

  در کجایِ این جهان ایستاده ایم؟؟!!

    

  مهم این نیست که در کجایِ این جهان ایستاده ایم،

 مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.

 عشق ورزیدن کافی است،

آنگاه همه چیز لذت بخش می شود.

 لازمه موفقیت،

در توانایی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی و بدون وقفه بر روی یک مسئله است،

 

بی آنکه احساس خستگی کنید.   

 

                      

      

          

                          

من دوستدار کودکان هستم...

 

 

  

نظام نامه اخلاقی شبکه دوستداران کودک:

شبکه دوستداران کودک یک فضای اخلاقی برای حمایت همه جانبه از زندگی کودکان است. این شبکه سازمان و یا نهاد حقوقی نیست. هر انسان علاقمند به آینده می تواند در این فضا قرار بگیرد. پذیرش این نظام نامه تعهدی است گه هر فرد به خودش اعلام می کند و در صدد متجلی شدن همه مفاد آن است. مفاد این نظام نامه برآیند نشستی است که گروهی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی کودکان خردسال در سال 82 از سراسر کشور در شهر زاهدان برگزار کردند. شبکه دوستداران کودک فرآیندی است که در ساختار زندگی جامعه ایرانی و جهانی جریان پیدا کرده است. این حرکت، دعوت برای زندگی شایسته برای همه کودکان ( بدون هر گونه تبعیضی ) است.

فراهم کردن بهترین امکانات با بالاترین کیفیت شایسته کودکان و مردم هر سرزمین است. شما را به عضویت اخلاقی در این شبکه دعوت می کنیم.

من دوستدار کودکان هستم:       

عضوی از یک جامعه ملی و بین المللی که نسبت به شرایط زندگی کودکان، مادران و خانواده ها حساس هستم. معتقدم که کودکان به دلیل استعدادهای بی نظیر خود شایسته بهترین امکانات و فرصت های رفاهی و آموزشی هستند.

من دوستدار کودکان هستم

در سراسر ایران و گستره ی گیتی پراکنده ام. هر جا که کودکی باشد و نبض زندگی در آن بتپد، برای بهتر شدن زندگی کودکان حاضرم و از آن جا که کودکان نیازهای مختلفی دارند، هر آن چه را که در توان و تخصص من است, برای رفع نیازهای کودکان به کار می گیرم.

از هر جا که باشد، آغاز می کنم و برای کمک به کودکان منتظر دستور، سفارش و یا بخش نامه نیستم.

من دوستدار کودکان هستم:   

معتقدم که کودکان باید در فضای صلح و آرامش رشد کنند. بدین ترتیب:

*من به بیانیه فرهنگ صلح شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان معتقدم و برای اجرای بندهای آن صادقانه تلاش می کنم.

 

*در حمایت از اصل زندگی، با هر نوع حذف فیزیکی، اجتماعی و ... مخالفم.

 

 *برای ترویج فرهنگ صلح، مؤثر برخورد می کنم و در راه صلح جهانی گام برمی دارم.

 

 *آموزش فرهنگ صلح را در برنامه های آموزشی کودکان همواره دخیل می کنم.

 

  *به ارزش های زندگی توجه دارم و در ترویج آن ها می کوشم.

من دوستدار کودکان هستم:     

می دانم که یکی از راه های داشتن کودکان سالم، توجه به دوران جنینی و نوزادی است. بدین ترتیب: 

*در حمایت همه جانبه از نیازهای مادران باردار می کوشم، 

*ضرورت بیمه و درمان رایگان مادران باردار و شیرده را تبلیغ می کنم، 

*مادران باردار را نسبت به ضرورت و اهمیت این دوره آگاه می کنم، 

*منابع مناسب مطالعاتی را در اختیار مادران باردار قرار می دهم، 

*پدران و سایر افراد خانواده را به یاری رساندن مادران باردار ترغیب می کنم 

*درباره اهمیت و ضرورت دوره نوزادی در سطح جامعه گفت و گو می کنم، 

*خانواده ها و مسؤولان را به توجه و مراقبت از کودکان از همان بدو تولد تشویق می کنم، 

*زایمان های بدون خشونت را ترویج می کنم، 

*مدافع ترویج تغذیه با شیر مادر هستم، 

*عشق به کودکان را از همان روز نخست ترویج می دهم.

من دوستدار کودکان هستم:    

می دانم که کودکان نیازهای متنوعی دارند و باید به همه نیازهای کودکان هم زمان توجه کرد. بدین ترتیب: 

توجه به اطرافیانم را به رشد همه جانبه کودکان جلب می کنم، 

الگوهای تغذیه مناسب را توسعه می دهم و ضرورت توجه به تغذیه مناسب برای همه کودکان را در سطح جامعه مطرح می کنم، 

برای اجرای بهداشت و درمان همگانی و ضرورت فراگیر کردن آن برای کودکان می کوشم، 

رفاه برای همه کودکان را به عنوان یک حق اساسی در جامعه مطرح می کنم, 

مدافع وضع قوانین جدید به نفع کودکان هستم، 

از تغییر قوانین به نفع کودکان حمایت می کنم، 

پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان یکی از ارکان این نظام نامه ترویج می کنم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که آموزش هماهنگ و مناسب فرصت های ارزشمندی را برای کودکان فراهم می آورد. بدین ترتیب:    

ضروررت توجه، آموزش و مراقبت از دوران خردسالی را در جامعه مطرح می کنم،    

از توسعه کمی و کیفی مهدهای کودک رایگان و نیمه رایگان در مناطق محروم، حاشیه شهرها و روستاها حمایت می کنم،    

برنامه های حمایتی از کودکان با نیازهای ویژه را ترویج ی کنم،    

در جهت آموزش غیرمتمرکز و دوستدار کودک می کوشم،    

الگوهای آزاد و مشارکتی را در آموزش کودکان ترویج می کنم،    

به فراگیر شدن آموزش برای همه کودکان بدون هیچ تبعیضی یاری می رسانم،    

به برابری های آموزشی اعتقاد دارم و در جهت توسعه آن می کوشم،    

به آموزش به عنوان یک حق برای همه کودکان می پردازم،    

به تغییر نظام آموزشی از یک نظام ایستا و بسته به یک نظام پویا، مشارکتی و آزاد کمک می کنم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که کودکان در خلأ رشد نمی کنند.

کودکان را در کنار مادران، پدران و سایر افراد خانواده می بینیم و به نیازهای آنان نیز توجه دارم. بدین ترتیب: 

به توانمند شدن افراد جامعه در حمایت از کودکان کمک می کنم، 

در امر آموزش کودکان، سایر اعضای خانواده کودک را مشارکت می دهم، 

درباره توسعه نقش پدران در مراقبت از کودکان کار می کنم، 

به بهتر شدن زندگی زنان و مردان یاری می رسانم، 

برای رعایت حقوق بشر و تمام پیمان نامه های بین المللی به نفع انسان ها می کوشم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که حمایت از کودکان یک وظیفه شهروندی در یک جامعه مدنی است. پس با آگاهی به این وظیفه: 

درباره این مسؤولیت با افراد مؤثر در جامعه خود گفت و گو می کنم، 

توجه نمایندگان شورای شهر و نمایندگان مجلس را به مسایل کودکان جلب می کنم، 

مدیران ارشد دولتی، رهبران مذهبی و سیاسی، مقامات رسمی، نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی را به فراهم آوردن یک زندگی با کیفیت برای کودکان ترغیب می کنم، 

وظیفه مسؤولان دولتی را نسبت به کودکان همواره یادآوری می کنم، 

روزنامه ها و رسانه های محلی را برای پرداختن به مسایل کودکان تشویق می کنم.

من دوستدار کودکان هستم:

علاوه بر اینکه نسبت به زندگی کودکان احساس مسؤولیت می کنم، نسبت به زندگی فردی خود نیز متعهد و مسؤولم. می کوشم که با پربار کردن زندگی خود فرد مؤثری برای جامعه جهانی باشم. بدین ترتیب:

از زندگی خود نهایت استفاده را می برم،

سرشار از امید به بهتر شدن وضعیت زندگی هستم،

شور و شوق زندگی را در خود تقویت می کنم،

به توانمند شدن خود در کار برای همه کودکان می پردازم،

در جهت ارتقای دانش و آگاهی خود فعالانه اقدام می کنم،

سفر می کنم، تنوع زیستی را درک می کنم و به تفاوت ها احترام می گذارم،

به الگوهای غذاهای سالم روی می آورم و هر آن چه بدن و روانم را تخریب می کند کنار می گذارم.

من دوستدار کودکان هستم :               

به جامعه آزاد، برابر و مبتنی بر صلح اعتقاد دارم، 

نظام مشارکتی را بهترین الگوی مناسب برای بهتر شدن زندگی کودکان و خانواده هایشان می دانم، 

از هر کسی که عضو شبکه دوستداران کودک باشد، حمایت می کنم، 

نهایت تلاش خود را برای تحقق ایده های انسانی همه دوستان و همکارانم در سراسر دنیا انجام می دهم، 

می کوشم که با همه کسانی که عضو شبکه دوستداران کودک هستند، ارتباط گسترده و فعال داشته باشم، 

هر آنچه که به سود زندگی امروز و فردای کودکان باشد، مورد حمایت من است. مشروط بر این که:

-

   همه گروه های کودکان را در نظر بگیرد،

-

   فارغ از هرگونه تبعیض باشد،

-

   محیط زیست را به خطر نیندازد،

-

   قوانین فرهنگ صلح را رعایت کند،

-

   فراگیر باشد و به برابری آموزشی یاری برساند.

                                          

         

    

 

 

هرچه کنی بخود کنی....

 

   

                                                 

  

 

هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی!!

می‌گویند:درویشی بود كه در كوچه و محله راه می‌رفت و می‌خواند:"هرچه كنی به

خود كنی گر همه نیك و بد كنی" اتفاقاً زنی مكاره این درویش را دید و خوب گوش داد كه ببیند چه می‌گوید وقتی شعرش را شنید گفت: "من پدر این درویش را در می‌آورم".

زن به خانه رفت و خمیر درست كرد و یك فتیر شیرین پخت و كمی زهر هم لای فتیرریخت و آورد و به درویش داد و رفت به خانه‌اش و به همسایه‌ها گفت: "من به ایندرویش ثابت می‌كنم كه هرچه كنی به خود نمی‌كنی
".

از قضا زن یك پسر داشت كه هفت سال بود گم شده بود یك دفعه پسر پیدا شد وبرخورد به درویش و سلامی كرد و گفت: "من از راه دور آمده‌ام و گرسنه‌ام" درویش هم همان فتیر شیرین زهری را به او داد و گفت: "زنی برای ثواب این فتیررا برای من پخته، بگیر و بخور جوان
!"

پسر فتیر را خورد و حالش به هم خورد و به درویش گفت: "درویش! این چی بود كه سوختم؟
"

درویش فوری رفت و زن را خبر كرد. زن دوان‌دوان آمد و دید پسر خودش است! همانطور كه توی سرش می‌زد و شیون می‌كرد، گفت: "حقا كه تو راست گفتی؛ هرچه
كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی
".

    

                    هرچه کنی بکن مکن ترکِ من ای نگار من   

                                                            هرچه بَری ببَر مبَر سنـگدلی بـکارِ من

                   هرچه بِهلی بِهِل مَهِل پرده ز رویِ چون قمر    

                                                           هـرچـه دری بـدَر مَـدَر پـرده اعتـبار مـن

                  هرچه کَشی بِکَش مَکَش باده ببزم مُدعیّ      

                                                          هرچه خوری بخور مخور خون دل نگار من    

                 هرچه دهی بده مده ذلف بباد ای صنم            

                                                         هرچه نهی بنه منه دام برهگذار من

             هرچه کُشی بکُش مکُش صید حرم که نیست خوش   

                                                        هرچه شَوی بشو مَشو تشنه بخون زارِ من 

             هرچه بُری ببُر مَبُر رشته الفت مرا           

                                                    هرچه کُنی بِکُن مَکُن خانه اختیار من

            هرچه خری بخر مخر عشوه و حاسد مرا      

                                                   هرچه تنی بِتَن مَتَن با تن خاکسار من 

           هرچه روی برو مرو راه خلافِ دوستی       

                                                  هرچه زنی بزن مزن طعنه بروزگار من

                    

بخورید و بخوابید...

      

               خوب و سالم با خوب خوردن و خوب خوابیدن:       

http://picomic.ir/wp-content/uploads/2014/01/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B2-2.gif

خوابِ راحت در شب:

 

                                

 

تغذیه >

 

 موادغذائی- همشهری آنلاین:

 

 

اگر از کم خوابی رنج می‌برید به شما توصیه می‌کنیم تا با مطالعه این مطلب با مواد غذایی آشنا شوید که به شما کمک می‌کنند بهتر و بیشتر بخوابید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خواب و استراحت از جمله مهمترین مسائل دخیل در بحث سلامتی جسمی و همچنین روحی فردی است. کم‌خوابی و بی‌خوابی می تواند آسیب های فراوانی جسمی و روحی فراوانی را به فرد مبتلا وارد کند.

یکی از ارکان مهم برای داشتن خوابی راحت و عمیق تغذیه است. در این مطلب ما شما را با تعدادی از خوراکی‌هایی که می‌توانند به خواب شما کمک کنند آشنا خواهیم کرد. فراموش نکنید که این خوراکی‌ها را باید حداقل دو ساعت قبل از رفتن به بستر مصرف کنید تا زمان کافی برای هضم آن به سیستم گوارش داده شود.

بادام     

                             

یکی از بهترین خوراکی‌ها برای خوابیدن بادام است . بنا به نظر کارشناسان این ماده غذایی حاوی مقادیر زیادی منیزیم است که یک ماده مناسب برای آرامش بخشیدن به عضلات و کمک به خواب بهتر است. بادام حاوی مواد پروتئینی است که به تنظیم کردن قند خون در طول مدت زمان خواب کمک می‌کند.

این ماده غذایی به بدن شما کمک می‌کند تا از چرخه هوشیاری روزانه به حالت آرامش و استراحت تغییر وضعیت دهد. مصرف یک قاشق غذا‌خوری بادام به شما برای بدست آوردن این شرایط کمک می‌کند

 

  

چای!!؟؟ 

شاید تصور کنید که اشتباهی در اینجا رخ داده است. چای معمولی که ما مصرف می‌کنیم حاوی مقادیر زیادی کافئین است که دشمن خواب‌آلودگی است. اما منظور ما چای‌های دیگر است.

        چای بابونه

      

 

             یکی از این انواع است. چای دیگر

 چای سبز

است که حاوی ماده "تیانین" است. مصرف یک فنجان از این چای‌ها قبل از خواب به شما برای داشتن خوابی راحت کمک می‌کند

 

       : موز  

 :

         

 

این میوه زرد خوشمزه علاوه بر طعم خوش خود در زمینه خواب نیز موثر است. منیزیم و پتاسیم موجود در این میوه به انسان کمک می‌کند تا آرامش کسب کند و در عضلات خود احساس راحتی کند.

مصرف موز همچنین به شما کمک می‌کند تا مواد لازم برای تولید هورمون‌های لازم برای آرامش دادن به مغز را نیز در اختیار داشته باشید.

       

تخم مرغ پخته شده:      

مواد خوراکی بسیار شیرین مثل شیرینی و کیکها شما را خواب آلوده می‌کنند اما در میان شب و به دلیل افت قند خون باعث می‌شوند که شما از خواب بیدار شوید. برای مقابله با این شرایط به شما توصیه می‌کنیم که از مواد پروتیئنی در رژیم غذایی خود بهره ببرید. خوردن یک تخم‌مرغ سفت شده قبل از خواب به شما کمک می‌کند تا در تمام مدت شب خوابی کامل داشته باشید.

   لبنیات:

                              

ماست ، شیر و پنیر حاوی ماده "tryptophan " و همچنین کلسیم هستند که اثر بسیار مناسبی در بحث استراحت و خواب افراد دارند. لبنیات دارای اثر آرامش بخشی بر روی مغز هستند و نه فقط به داشتن خوابی راحت کمک می‌کنند ، بلکه باعث می‌شوند تا شخص از فشارهای روحی که در طول روز با آن رو به رو بوده است نجات یابد.

   

 

گیلاس:   

                    

 

این میوه خوشمزه تابستانی از دیگر مواد خوراکی مناسب برای داشتن خوابی راحت است. این میوه حاوی ماده "ملاتونین" است که به افراد دچار کم‌خوابی کمک می‌کند تا راحت‌تر بخوابند. مصرف یک استکان پر گیلاس قبل از خواب می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر بخوابید.

      

جو:    

                               

          

 

جوی صبحانه که با شیر ترکیب می‌شود و در وعده صبحانه مصرف می‌شود می‌تواند به شما برای داشتن خوابی راحت کمک کند. این ماده با توجه به این که حاوی کربوهیدارت و سبوس است می‌تواند به عنوان یک میان وعده مناسب هم مورد استفاده قرار گیرد و زمانی که با شیر ترکیب می‌شود می‌تواند پروتئین مورد نیاز شما را تامین کند.

این غذا همچنین حاوی ماده "tryptophan " است که به آرامش بدن کمک می‌کند.

 

  سویای سبز: 

            

این گونه از سویا که به رنگ سبز بوده و شبیه به نخود فرنگی است می‌تواند به عنوان یک میان وعده مناسب برای کمک به خواب شما به کار رود. این گیاه خوراکی خصوصا به بانوانی که در دوران یائسگی به سر می‌برند و دارای مشکلاتی در هنگام خواب هستند کمک می‌کند تا خواب بهتری داشته باشند.

شما می توانید با ترکیب این گیاه با کمی نمک و روغن زیتون و تفت دادن آن یک میان وعده خوشمزه و مناسب برای کمک به بهتر خوابیدن داشته باشید.

  

 

    

 

 

 

 

     

 

 

زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی فرخنده باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی)

حلالت بادا  آن شیری که خوردی                     خجسته گویِ  پیروزی که   بردی

  کمال و هم رسایی در سخن  بود                        شراب ِ ناب  بودی یا  که دُردی ؟

***********

        یکایـک تارهـای ِمویـت ای  یار                      سپید گشتند به سختی اندر این کار

ملالت های دوران  اندریـن دیـر                           گـرداگرد تو می گشتند  چو پرگار

***********

ایـا ای آنکه داری دانش و هوش                           به یاد آور مکن  هرگز   فـراموش

بنـاز براین جمـال دانـش افـروز                          خیـالش را تـو بر گیر اندر آغوش

***********

ویـرانه،هـر بلـند کاخـی زمـانی                           نگـردد ایـن بلند کاخـش  کمانی

لـوایِ  اجنبی گفت را  فرو ریخت                           نداد آن اجنـبی گـفت  را  امـانی

***********

قمـر در عـقرب آن  دوران  بازی                           همه آهنگشان بی کوک  و  سازی

اراجیـف هـا بگـفتند   اجـنبی ها                           که بر چـینند زبانِ خوب و  نـازی

***********

سـراییـدن گرفت فرزانه تـوس                         نوازیدن گرفت چون طبل و چون کوس

میـان دار نظـام بـس  عظـیمی                            که برنظم عظیمش می زنند بوس

***********

فـرود آمـد ز  عـرش  کبـریایی                             ابــر مــردِ  بـزرگِ  آریـایـــی

رهـاوردش  کتـابـی بـرگـزیده                              بـه نظـم آورده بـا نـامِ خـدایی

***********

دانشمـندی ز اهـلِ دین و ایمان                             شـهنامه­ اش گرامی ­تر،ز هر جان

والا مردی میهن دوست و شکیبا                             شـکیبایی هنـرمند و سخن  دان

***********

سرود  آن گفته ­های تلخ و  شیرین                          بزد گامی در آن دوران  دیـریـن

   یــکـایــک  پــهـلـوانــانِ  زمــان  را                              بیاورد بر سریر، از تخت زیریـن   

***********

توفنده تر ز هر توفان سخن بود                         شیرین­ تر از عسل در آن دهـن  بود

والا تــر از دگــر کــاخِ عـظــیمــی                         که نظم و آن پیِ کاخش ز مَن بود     

***********

سـرآمـد، آمـد  او، انـدر سرودها                       بـا آهنگی خـوش آواتر ز عود هـا

یـارانِ هـر دیـاری را به رمــزی                      جـهانی تـازه بخـشید از نمـودها

 **********

                                              گودرز ماوندی

                                  بمناسبت بزرگداشت زادروز فردوسی.                                  ویژگی این سرود:نخستن واژگان هر بیت را کنار هم بگذارید می شود                             " حکیم ابولقاسم فردوسی توسی ."

  

 

به بهانه زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی چکامه‌سرای پارسی‌گوی که در گنجینه خود هویت، خرد و هنر ایرانی را نمایان ساخت در جای جای ایران سازمان‌های گوناگون مردمی و دانشگاهی و دولتی برای این مرد بزرگ آیین بزرگداشتی برگزار کردند.
به گزارش تارنمای امرداد آیین بزرگداشت فردوسی با همیاری هموندان انجمن تاریخ و باستان شناسی دانشگاه تهران، مدیریت دانشکده ادبیات و بنیاد فردوسی با باشندگی بیش از هزاران دانشجو، دوستداران فرهنگ ایران زمین، فرهیختگان و استادان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار گردید.
دکتر گل‌محمدی فرنشین اجتماعی ـ فرهنگی دانشگاه تهران با بیان این که بودن بیش از هزاران تن در تالارفردوسی نشان‌دهنده ارزش والای این بزرگ مرد و هویت ایران ایرانی است افزود: «بودن شمار بسیاری از دانشجویان در آیین امروز نشان‌دهنده اخلاقیت جامعه ما و شناخت ارزش بزرگان است. این نشست به کوشش دانشجویان برگزار شده بدون آن‌که در آن دیدگاه سیاسی وجود داشته‌باشد و چون ما به دانشجویان اعتماد داریم برگزاری چنین برنامه‌هایی پاسخ اعتماد ما به آنان است.»
 
سپس دکتر جلال‌الدین کزازی پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات پارسی درباره خرد و نشانه‌های آن در شاهنامه چنین گفت:«این سخن به گزافه نیست و بارها به شیوه‌های گوناگون بیان شده که اگر فردوسی در یکی از تاریک‌ترین و دشوارترین روزگاران در تاریخ ایران سر بَرنمی‌آورد و شاهنامه را نمی‌سرود، بی‌گمان ما امروز خود را ایرانی نمی‌دانستیم و در جهان سربرنمی‌افراشتیم. بنابراین از  بخت بلند بهین برخورداریم در این سرزمین سپند اهورایی می‌زیی‌ایم. این والایی را وام‌دار فرزانه توسی و در گرو شاهنامه هستیم.»
 خِرد و داد  از بنیادهای جهان‌بینی در شاه‌نامه
                                                       
 

این زبان‌شناس در ادامه از چهار بنیاد اساسی جهان‌بینی در شاهنامه گفت: «فردوسی در شاهنامه از جهان‌بینی و آن‌چه که چیستی ایران را می‌سازد در چهار بنیاد بازتاب داده‌است. فرهنگ، اندیشه، تاریخ و مَنِش ایرانیان بر این چهار استوار شده‌است.نخستین بنیاد خرد است که می‌توان آن را بنیاد بنیادان بنامیم. انسان در جهان شاهنامه به‌ناچار و بی‌گمان خردمند است اگر کسی را که به نام ایرانی است، دیدید که داد خرد را به شایستگی نمی‌دهد به سزا است در ایرانی بودن او در گمان افتید. خرد در سراسر شاهنامه ستوده‌ترین دَهِش ایزدی است و شاهنامه از دو گوهر بنیادین «جان و خرد» آغاز می‌شود اگر جان نباشد زندگی نیست و اگر خرد نباشد زندگی به آیین و بهین نیست.»
او از دیگر بنیادهای جهان‌بینی در شاهنامه گفت: «دومین آن داد است کاربرد داد در شاهنامه فراخ دارد تنهای بدین چمار (:معنی) نیست که من با دیگران به شیوه‌ای درست رفتار کنم. زنگ و آهنگی که در دادِ شاهنامه نهفته‌است آهنگ هستی شناختی است و چون جهان هستی بر خرد استوار شده‌است به‌ناچار با داد در پیوند است. داد، سامانی است که ما در کیهان، آفرینش و هستی می بینیم از خُردترین و نهان‌ترین نمودهای آن تا آشکارترین شان، از ژرفای ماده، از آن ریزه‌های بنیادین تا ستارگان سِترگ، کهکشان‌ها، همه در چیرگی چنبرِ داد است. اگر داد نمی‌بود دانشی پدید نمی‌آمد.»
پژوهشگر ادبیات پارسی در بخش دیگری بیان کرد:«فرزانگان کهن براین باور بوده که جهان را سامانی بهین است و آن را «اَرتا» یا «اَشا» و آماج هستی می‌شناختند. این واژه را ما هنور در نام زیبای همین ماه به کار می‌بریم. اَردی‌بهشت یک واژه کهن ایرانی که به زبان‌های دیگر راه برده و در یک ریخت به شکل «ریتوال» یا «ریچوال» به چمار «آیینی» است و یک‌بار دیگر به ریخت «آرت» یا «آرتا» به چم هنر است. هنر جستجوی سامان، پیوستگی و هماهنگی میان پدیده‌های بی‌سامان و پراکنده است. پس جهان خود آفریده‌ی هنری است زیرا در هر پدیده سامانی خواهید دید سامان بهین برآمده از داد است و به چمار آدمیان همه برابر هستند و هر کسی به گنجایش و توان نیاز خود از جهان بهره برده‌است.»
 

او از بی‌دادی در بین انسان ها گفت:«کسی که به بی‌دادی می‌گراید نخست از خویش بریده، ستم‌کار و ستم‌دیده‌ترین کس می‌شود زیرا سامان درونی او می‌پریشد به آشفتگی و بی‌سامانی دچار می‌گردد؛ ستمگر هرگز نمی‌تواند در آرامش سر به پایین بنهد و زندگی به کام و به‌روزانه داشته باشد. چون ناآرام است با دیگران نیز به ستیز برمی خیزد.»
  سخنران دیگر در بزرگداشت فردوسی دکتر مهدی حجت بنیان‌گذار میراث فرهنگی ایران از چگونگی بازگرداندن شاهنامه «شاه تهماسب» از فرانسه به ایران سخن گفت:«بسیار خورسندم پس از زمان درازی در کنار دانشجویان هستم و شادم از این که تلاش من در گذشته شوند (:سبب) بازگشت شاه‌نامه «شاه تهماسب» به ایران شد. رویدادهای آن بسیار دراز ولی شیرین است. شوند آن‌که پذیرفتم در نشست امروز باشنده باشم پس از بیست سال گروهی از فرهیختگان کشور ابراز تمایل کردند به این امر بسیار ارزشمند شاه نَسکِ (:کتاب) شاه‌نامه توجه کنند. آن زمان هیچ رسانه‌ای در دنیا حتا درجه دو و سه‌ای نبود نسبت به جابجایی این شاه‌نامه که امری بسیار ارزشمند بود، نپردازد ولی شوریختانه در کشور ما توجه ویژه‌ای به آن نشد.»
 چگونگی بازگرداندن شاه‌نامه «شاه تهماسب» به ایران
حجت بیان کرد: «یک سال پس از آن‌که از فرنشینی سازمان میراث فرهنگی برگشته و به کارهای فرهنگی سرگرم بودم از شورای فرهنگی به من گفته‌شد نامه‌ای از فرانسه آمده و نوشته شاه‌نامه‌ای در‌آن‌جا است، برآن هستند برگ برگش کرده و به فروش برسانند؛ چون شاهن‌نامه از آنِ ایران است اگر ایران تمایل به خرید آن است کارهای لازمه انجام شود و اگر دوست‌دار آن نیست در آینده گلایه‌ای نباشد. 5/28 میلیون دلار نرخ شاه‌نامه را تعیین کرده بودند ولی چون اوضاع کشور به گونه‌ای نبود که چنین پولی برای آن پرداخت شود و به گمان غیرممکن می‌رسید. من با نایب رییس جمهور آن زمان موضوع را مطرح کردم، تا اندازه‌ای هم پیشینه آن را بررسی کردیم و متوجه شدیم این مساله پیش از انقلاب هم مطرح شده و دفتر فرح دیبا هم از آن آگاه بودند، به شود رقابت بین دو نهاد به نتیجه‌ای نرسیده و در نهایت نوشته‌بودند«بسیار گران است و ما از این پول‌ها نداریم». شاه‌نامه در زمان صفویه ایجاد و در آن سبک‌های گوناگون نگارههای مینیاتوری ایران نگاشته‌ و همه‌ سروده‌های شاه‌نامه در آن نبشته شده‌است.»
نخستین فرنشین سازمان میراث فرهنگی از دیگر ویژگی‌های شاه‌تهماسب گفت: «تا جایی که در تاریخ مستند شده‌است این شاه‌نامه با یک پوشینه قرآن مجید و دو تن از دختران با یک نگار مینیاتوری که آیین روز پیشکشی شاهنامه را به پادشاه عثمانی نشان می‌دهد به پادشاه عثمانی پیشکش شد سپس پادشاه عثمانی شاه‌نامه را به ترکی برمی‌گرداند و در بین‌ هر برگش یک پوست نازکی است که برگردان‌ شاه‌نامه با سروده‌های ترکی در آن نوشته شده، قرار می‌گیرد.»
 
زمانی خانواده‌ای ثروتمندبه نام «بارون دوروچیلد» در فرانسه آن را خریداری کرده سپس خانواده «هوتن» امریکایی از این خانواده می‌خرند و 78 برگ از مینیاتورهای داخل شاه‌نامه را بیرون آورده در موزه متروپولیتن نیویورک، دپارتمان هنر اسلامی که امروز بزرگترین موزه اسلامی جهان است به نمایش گذاشته می‌شود و برخی از نقاشی ها به نرخ‌های گوناگون به فروش رفته و آن‌چیزی که برجای می‌ماند 118 برگ از شاه‌نامه بود.
حجت در بخش دیگر سخنانش افزود: « برخی از تابلوهای نگارگران اروپایی آن زمان در ایران بود و به‌شوند نوع نصویری که در آن‌ها بود قابل نمایش در دیوار نبود. به گمانم رسید این تابلوها که بخشی از فرهنگ آنان بود را به آن‌ها بدهیم. من برای آن‌ها پاسخ دادم امکان خرید نداریم ولی شما هم پروانه فروش آن را ندارید و خویشکار هستید تابلوها را نگه‌دارید ما نیز در نظر داریم تابلوهایی به شما بدهیم و در برابر آن‌ها شاهنامه را بازگردانیم. به یاد دارم تیتر روزنامه‌های آن زمان این بود «تابلوهای ایران و امریکا به دامن خودشان برگشتند». آن‌ها نیز موافقت کردند و از کانون حراج عتیقه‌ها شناسنامه تابلوها را بررسی کرده و پنج‌تا از تابلوها را برگزیدند که با نرخ شاهنامه برابر می‌کرد.از میان تابلوها می‌توان تابلوهای دکارت و پیکاسو ومولن را نام برد.»
ماجرای تابلوها به سوی دیگری کشانده شد زیرا با همیاری یکی از دوستان حجت که در نیویورک مقیم امریکا بود نکته‌ای بیان می‌شود نگارگری به نام دکونینگ در جوانی که توان بالایی در نگارگری نداشته و کارهای ساده‌ای انجام می‌داد سپسین‌ها نامور شده و تابلوهایش دارای ارزش بالایی می‌شود.
این نگارگر بیشتر نقش‌هایش درباره بانوان در شکل‌های گوناگون بود و در بین نزدیک به 700 اثر خود شش‌تا را شماره‌گذاری کرده‌بود شماره سه این تابلو در زمان پهلوی دوم خریداری و در موزه معاصر نگه‌داری می‌شود. پس از گذشت زمانی که دکونینگ نامور شد موزه ملی امریکا (National Musem) پنج تابلو را خریداری کرده و در موزه به نمایش می‌گذارد و جای خالی سومی نوشته شده‌بود که این تابلو در ایران است.
این نکته برای حجت ارزشمند به نظر می‌آید و به طرف مخاطب خود در فرانسه عنوان می‌کند که تابلوها باید به تشخیص وی به آن‌ها داده‌شود و همین شوند مخالفت آنان شد و شش ماه کار متوقف می‌شود.
حجت در ادامه می‌گوید: «همه نگران بودند برای چند تابلو همه شاه‌نامه از دست خواهد رفت ولی پس از شش‌ماه آن‌ها اعلام آمادگی کردند و من به فرانسه رفتم. از آن‌جایی که آن‌زمان هر کجای جهان، بیرون از مرز‌های ایران امریکا اموال ایرانیان را امریکا ضبط می‌کرد و تابلوها به نرخ امروزی 90 میلیارد تومن بود حتما ضبط می‌شد. از سوی دیگر برای جابه‌جایی تابلو و شاهنامه باید تا 40 درسد بیمه پرداخت می‌کردند. پس از بررسی‌های بسیاری پیشنهاد دادم من با یک هواپیمای ویژه تابلو را به زوریخ می‌برم و آنان شاهنامه را در داخل هواپیما به من بدهند زیرا داخل هواپیما خاک پرچمی که بر روی هواپیماست به شمار می‌رود و در برابر آن گفتم من اگر شاهنامه به این گونه ایران ببرم درواقع استخوان آن را بازمی‌گردانم و از شما درخواست می‌کنم همین‌که کار تمام شد باقی را هم خریداری کنید.»
حجت از سختی‌های دیگری که در این کار وجود داشت گفت: «پس از موافقت خانم هوتن، قرار براین شد تا آنان شاهنامه را از صندوق‌های امانات در لندن به فرانسه ببرند و سه تن کارشناس برای تایید تندرستی تابلو به ایران به هتل هیلتون آمد و من از دکتر حبیبی درخواست کردم شام شایسته‌ای به آنان داده‌شود. در کاخ سعدآباد پس از پذیرایی و گفت‌وگو شامی بسیار شایسته داده‌شد. فردای آن روز به موزه معاصر برای دیدن تابلو رفتیم و متوجه ایرادی در تابلو شدیم. بیست سانت پایین تابلو سرتاسر رنگ‌ها ترک خورده‌بود زیرا پیش از انقلاب تابلو به امریکا امانت داده می‌شود و پس از بازگرداندن زمان انقلاب و درگیری‌های دیگر تابلو در جعبه زیر باران مانده بود. از آن‌جایی که کارشناسان به راستی آرمان همیاری را داشتند تابلو را تایید کرده گزارش دادند.»
حجت در پایان گفت: «ما روز سپسین تابلو را در دل هواپیما  ویژه گذاشته و برای مبادله بردیم و چون احتمال توقیف بود وانتی بزرگ را به هواپیما چسباندند و شاه‌نامه را به درون هواپیما آورده و تابلو را با خود بردند من با شاه‌نامه به ایران بازگشتم و شب به خانه بردم و فردا تحویل دادم.»
 
            

آیا.......دارد!!!

                 

   

14.gif

 

    

 
مردی برای اصلاح به آرایشگاه رفت در بین کار گفتگوی جالبی بین آنها در مورد خدا در گرفت آرایشگر گفت‌،من باور نمیکنم خدا وجود داشته باشد، مشتری پرسید چرا؟آرایشگر گفت‌ کافیست به‌‌‌ خیابان بروی و ببینی، مگر میشود با وجود خدای مهربان این‌همه درد و رنج وجود داشته باشد؟ مشتری چیزی گفت‌ و از مغازه بیرون رفت به‌‌‌ محض اینکه از آرایشگاه بیرون آمد مردی را در خیابان دید با موهای زولیده کثیف باسرعت بآرایشگاه بر گشت و بآرایشگر گفت‌ میدانی‌ بفکر من آرایشگر‌ها هم وجود ندارند! مرد با تعجب گفت‌ چرا این حرف میزنی؟؟ من اینجا هستم همین الان موهای تو را مرتب کردم. مشتری با اعتراض گفت، پس چرا کسانی مثل آن‌ مرد که بیرون از آرایشگاه وجود دارند و آرایشگرها هم وجود دارند مردمان بآنها مراجعه نمیکنند! مشتری گفت‌ دقیقأ همینطوراست خداوند هم وجود دارد فقط مردمان باو مراجعه نمیکنند. برای همین است که این‌همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.

      با سپاس فراوان از زنعموی گرامی همایون مذکوری-Homayoon Mazkoori

 

                                                                                                  

                   

           از جناب آقای مهربان افسر کشمیری

                     

قانون کائنات...

 

        

     

       

تصاویر زیبا از کائنات

 

  

 

تصاویر زیبا از کائنات، کهکشان راه شیری

   

     قانـــــون کائنـــــات:

 

رنج نبايد تو را غمگين كند، اين همان جايي استكه اغلب مردم اشتباه ميكنند... رنج قرار است تو را هوشيار تر كند ، چون انسانهازماني هوشيارتر ميشوند كه زخمي شوند،   رنج نبايد بيچارگي را بيشتر كند. رنجت راتنها تحمل نكن، رنجت را درك كن،  اين فرصتي است براى بيداري، وقتي آگاه شوي بيچارگيات تمام ميشود...اگر كه به جاى محبتي كه به كسي كرديد از او بي مهري ديده ايد، مأيوس نشويد

 چون برگشت آن محبت را از شخص ديگري، در زمان ديگري، در رابطه با موضوع ديگري' خواهيد گرفت

شك نكنيد!

اين قانون كائنات است،...ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ!

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؛ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاهی؛  ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ...

ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ؛  ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ،  ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ!

یادمان باشد،  زندگی انعکاس رفتار ما است! انعکاس من بر من..

پس حواسمان باشد، بهترین باشیم  تا بهترین دریافت کنیم.

                

                                              با سپاس فراوان از مهندس خسرویانی