طبیعت

 

 

 

 

 =============================

==========================

       طبـــــــیـــــعـــــــــــت        

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

    

 

از همه کس سعادتمند تر کیست؟     کسی که طبیعت را ببیند...

 از او خوشبخت تر؟                         کسی که طبیعت را بشناسد.

 از او مسعود تر؟                            کسی که طبیعت را سرمشق خود قرار دهد.

از او نیکبخت تر؟                           کسی که طبیعت با او همراه باشد.          فصل نامه هنر شماره 58